Home Επικοινωνία Βιογραφικό Φωτογραφίες Νομοθεσία Έγγραφα Εισηγήσεις Διακηρύξεις Βιβλία-Άρθρα Άρθρα Συνέδρια-Σεμινάρια Blog

 

 

 


 
  
      Δρ Νικόλαος Τριπόδης
Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Διδάκτορας Κοινωνιολογίας

Με την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου

15. Ενότητα ο κύκλος ζωής της οικογένειας και ο ρόλος του πατέρα, 2009
Η οικογένεια είναι μια ‘πολυκυτταρική’ οντότητα, ένα δυναμικό σύστημα που αποτελείται από τους γονείς και τα παιδιά με πολλαπλές κυκλικές αλληλεπιδράσεις, καθώς το κάθε μέλος του συστήματος ακολουθεί την προσωπική του πορεία εξέλιξης, η οποία επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιδράσεις που δέχεται το άτομο από κάθε άλλο μέλος της οικογένειας και όλοι μαζί από τον κοινωνικό περίγυρο…
15.1. Ο κύκλος ζωής της οικογένειας
15.2. Ο ρόλος του πατέρα στην αγωγή του παιδιού
15.3 Ανάρτηση άρθρων

14. Ενότητα η αξιολόγηση στη διδακτική πράξη, 2008
Η αξιολόγηση στη διδακτική πράξη νοείται ως η συνεχής διαδικασία που αποβλέπει στη διαπίστωση επίτευξης των σκοπών και στόχων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και της αναβάθμισης της ποιότητάς της…
14.1. Τα πλαίσια της «σωστής» αθλητικής εγκατάστασης και αθλητικού υλικού
14.2. Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής -Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων Β΄Διεύθυνσης Αθήνας
14.3. Βαθμός υλοποίησης του βιβλίου του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής και αθλητισμού
14.4. Βαθμός χρήσης του βιβλίου του μαθητή, στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό
14.5. Ώρες διδασκαλίας αντικείμενων φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο δημοτικό σχολείο
14.6. Ώρες διδασκαλίας αντικείμενων φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο γυμνάσιο και στο λύκειο
14.7. Η βαθμολογία του μαθητή στην φυσική αγωγή και τον αθλητισμό
14.8. Κριτήρια μοριοδότησης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής
14.9. Ανάρτηση άρθρων
14.10. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
14.11. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

13. Η ανάγκη επανασχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της ειδικής φυσικής αγωγής, 2008
Θεωρούμε ότι για την ειδική φυσική αγωγή απαιτείται η διαμόρφωση ενός καθαρά ελληνικού μοντέλου, στηριγμένου στην πραγματικότητα και στις δυνατότητες της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. Η μέχρι σήμερα υιοθέτηση μοντέλων του εξωτερικού δεν έφερε και δεν πρόκειται να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Η ανάγκη διαμόρφωσης του ελληνικού Α.Π.Σ. για την ειδική φυσική αγωγή καθώς και των επί μέρους αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για κάθε κατηγορία μαθητών με αναπηρίες είναι πρωταρχική. Μόνο στην περίπτωση αυτή, τα οποιαδήποτε προγράμματα ένταξης θα μπορέσουν ν’ αποδώσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η ένταξη θα αποτελεί έναν ιδεώδη στόχο χωρίς προϋποθέσεις επίτευξης…
13.1. Η ανάγκη επανασχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της ειδικής φυσικής αγωγής
13.2. Ανάρτηση άρθρων
13.3. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
13.4. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

12. Η χρηματοδότηση της ειδικής αγωγής στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008
Παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε στρατηγικής στην χρηματοδότηση της ειδικής αγωγής, παρατηρούμε πως στα κράτη με ισχυρό αποκεντρωτικό σύστημα παρουσιάζονται τα θετικότερα αποτελέσματα. Ίσως αυτό συμβαίνει γιατί οι τοπικές αρχές μπορούν ν’ αποφασίζουν με βάση τις πληροφορίες που αθροίζονται τόσο από τα ίδια τα σχολεία όσο και από τις υπηρεσίες στήριξης των σχολείων. Η άθροιση ουσιαστικών πληροφοριών για τους μαθητές καθώς και η άμεση επαφή με το οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται πως οδηγούν σε εύστοχες εκπαιδευτικές αποφάσεις…
12.1. Η χρηματοδότηση της ειδικής αγωγής στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12.2. Ανάρτηση άρθρων 
12.3. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
12.4. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

11. Στάσεις γονέων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα ένταξης, 2007
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μιλούν για αρνητική στάση και προκαταλήψεις στο σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα. Θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη στην πληροφόρηση που σχετίζεται με την αναπηρία και αυτή οδηγεί στην αρνητική αντιμετώπιση. Αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία ξεπερνιούνται κυρίως με ατομικές προσπάθειες και την υποστήριξη από τις οικογένειες και τους φίλους. Υπάρχουν εμπόδια που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις - σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης - την πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, τα οποία αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνική τους δραστηριότητα…
11.1. Στάσεις γονέων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα ένταξης

10. Η ένταξη των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες μέσω δραστηριοτήτων, 2007
Συμπερασματικά, οι καθηγητές της Ειδικής Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στις ΣΜΕΑ επιδιώκουν τη συμμετοχή των μαθητών τους σε αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε οποιοδήποτε πλαίσιο διοργάνωσης. Οι μαθητές ωφελούνται πολύπλευρα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες αυτές, αλλά κυρίως στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η εκπαιδευτική και η τοπική κοινότητα αποδέχονται σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες αυτές, όμως, εξαιτίας της έλλειψης κανονιστικού πλαισίου, προκύπτουν προβλήματα χρηματοδότησης και οργανωτικά…
10.1. Η ένταξη των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες μέσω δραστηριοτήτων

9. Συνθήκες εργασίας καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, 2007
Από την ανασκόπηση των παραπάνω φαίνεται ότι οι αθλητικοί εξωτερικοί χώροι των ΣΜΕΑ κρίνονται ικανοποιητικοί. Δεν υπάρχει όμως δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένης αίθουσας για την Ειδική Φυσική Αγωγή, οι προδιαγραφές της οποίας δεν είναι απαγορευτικές για την κατασκευή της αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος μέσα στη σχολική μονάδα. Είναι σαφής η ανάγκη υποστήριξης τόσο σε αθλητικό όσο και σε εξειδικευμένο υλικό ανά αναπηρία. Όσον αφορά το περιεχόμενο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός του, εξειδικευμένος ανά αναπηρία…
9.1. Συνθήκες εργασίας καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

8. Επιστημονική κατάρτιση και δημογραφικά χαρακτηριστικά καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, 2007
Από την ανασκόπηση των παραπάνω φαίνεται ότι ο χώρος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο ΣΜΕΑ επιλέγεται εξίσου από άντρες και γυναίκες καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Οι άνδρες καθηγητές κατά τις σπουδές τους δεν είχαν ως πρώτη επιλογή την Ειδική Φυσική Αγωγή αλλά επέλεξαν το χώρο αυτό κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχοντας μάλιστα μια σημαντική διδακτική εμπειρία σε γενικό σχολείο. Αντίθετα οι γυναίκες καθηγήτριες επέλεξαν συνειδητά την Ειδική Φυσική Αγωγή τόσο κατά τις σπουδές τους όσο και κατά την επιλογή θέσης σε ΣΜΕΑ…
8.1. Επιστημονική κατάρτιση και δημογραφικά χαρακτηριστικά καθηγητών Ειδικής Φυσικής Αγωγής των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού

7. Η αποδοχή του θεσμού της ένταξης από καθηγητές φυσικής αγωγής-μαθητές -φοιτητές, 2006*
Γενικά όμως παρά τα όσα έχουν επιτευχθεί στις στάσεις και στη γενικότερη συμπεριφορά της κοινωνίας έναντι των ατόμων με αναπηρία αποτελούν μόνο μια δειλή αρχή. Οι προκαταλήψεις που διαμορφώθηκαν τόσους αιώνες δεν μπορούν να μεταβληθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Μοναδικό όπλο για τη θετική και ουσιαστική μεταστροφή είναι η σωστή, αμφίπλευρη πληροφόρηση, πέρα και έξω από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες…
7.1. Η αποδοχή του θεσμού της ένταξης από καθηγητές φυσικής αγωγής - μαθητές - φοιτητές

6. Εκπαίδευση και δημογραφικά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, 2006*
Στην ερευνητική μας εργασία η επιλογή του δείγματος έγινε πανελλαδικά σε όλους τους νομούς, αναλογικά με το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) σε κάθε περιφέρεια. Στο δείγμα συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικοί Φ.Α. που υπηρετούσαν τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση…
6.1. Εκπαίδευση και δημογραφικά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής

5. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία, 2006*
Το κοινωνιολογικό ενδιαφέρον για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό προηγήθηκε της ιστορικής έρευνας, λόγω της μαζικότητας και της εμπορευματοποίησης της άθλησης και της αύξουσας παρουσίας της στην σύγχρονη κοινωνία. Η ανάλυση της οργανωμένης σωματικής δραστηριότητας εντάχθηκε στα ευρύτερα κοινωνιολογικά ρεύματα των θεωριών του εκσυγχρονισμού. Η κοινωνιολογική ιστορική έρευνα προσεγγίζει την αθλητική δραστηριότητα όχι μόνο ως μία σωματική δραστηριότητα αλλά ως μία κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας παράγονται πολιτισμικά προϊόντα…
5.1. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

4. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα, 2006*
Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα παρουσιάζει χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες που αποτελούν έκτυπα αφ’ ενός μεν της κοινωνικής οργάνωσης, αφ’ ετέρου δε των δομικών προσδιορισμών και της κοινωνικής κινητικότητας σε όλη την επικράτεια. Επόμενο είναι να εμφανίζεται μια «διογκωμένη» εκπαίδευση, για την οποία επαίρεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία υπερτονίζοντάς την…
4.1. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα

3. Εκπαίδευση και ιδεολογία, 2006*
Στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες η κυρίαρχη ιδεολογία παρουσιάζει μια τάση μετατόπισης από τις καθαυτό ανάγκες του ατόμου μέσα στην κοινωνία, σε τάση για την «ολοκλήρωση της προσωπικότητας» μέσω της μόρφωσης. Η άποψη αυτή θεμελιώνει μια ουμανιστική προσέγγιση για την εκπαιδευτική ισοπολιτεία και αξιοκρατία. Στην προσέγγιση αυτή η ολοκλήρωση της προσωπικότητας εκλαμβάνεται ως το μέσον που θα βοηθήσει το άτομο να ενταχθεί στο «σύστημα απασχόληση» ώστε να συμβάλει στην πρόοδο του συνόλου…
3.1. Εκπαίδευση και ιδεολογία

2. Δράσεις του Τμήματος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., 2006*
Δράσεις στα αναλυτικά προγράμματα, δράσεις στις αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις στα σεμινάρια – συνεδρία και δράσεις για τη διάθεση αθλητικού - υποστηρικτικού υλικού.
2.1. Δράσεις του Τμήματος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.

1. H Οργάνωση Τμήματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., 2006*
Αυτό που απαιτείται στο χώρο της Ειδικής Φυσικής Αγωγής κατά την παρούσα περίοδο είναι η λειτουργία του Τμήματος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής υπό τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής…
1.1. H Οργάνωση Τμήματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.