Home Επικοινωνία Βιογραφικό Φωτογραφίες Νομοθεσία Έγγραφα Εισηγήσεις Διακηρύξεις Βιβλία-Άρθρα Άρθρα Συνέδρια-Σεμινάρια Blog

 

 

 

         


       
         Δρ Νικόλαος Τριπόδης
Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Διδάκτορας Κοινωνιολογίας

Διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής

Γιῶργος Σεφέρης - Ὁμιλία κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ Νόμπελ Λογοτεχνίας στὴ Στοκχόλμη (11 Δεκεμβρίου 1963)
Τούτη τὴν ὥρα αἰσθάνομαι πὼς εἶμαι ὁ ἴδιος μία ἀντίφαση. Ἀλήθεια, ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία, ἔκρινε πὼς ἡ προσπάθειά μου σὲ μία γλώσσα περιλάλητη ἐπὶ αἰῶνες, ἀλλὰ στὴν παροῦσα μορφή της περιορισμένη, ἄξιζε αὐτὴ τὴν ὑψηλὴ διάκριση. Θέλησε νὰ τιμήσει τὴ γλώσσα μου, καὶ νὰ - ἐκφράζω τώρα τὶς εὐχαριστίες μου σὲ ξένη γλώσσα. Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ δώσετε τὴ συγνώμη ποὺ ζητῶ πρῶτα -πρῶτα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Ἀνήκω σὲ μία χώρα μικρή. Ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στὴ Μεσόγειο, ποὺ δὲν ἔχει ἄλλο ἀγαθὸ παρὰ τὸν ἀγώνα τοῦ λαοῦ, τὴ θάλασσα, καὶ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Εἶναι μικρὸς ὁ τόπος μας, ἀλλὰ ἡ παράδοσή του εἶναι τεράστια καὶ τὸ πράγμα ποὺ τὴ χαρακτηρίζει εἶναι ὅτι μας παραδόθηκε χωρὶς διακοπή. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν ἔπαψε ποτέ της νὰ μιλιέται. Δέχτηκε τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ δέχεται καθετὶ ζωντανό, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Ἄλλο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς παράδοσης εἶναι ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν ἀνθρωπιά, κανόνας της εἶναι ἡ δικαιοσύνη. Στὴν ἀρχαία τραγωδία, τὴν ὀργανωμένη μὲ τόση ἀκρίβεια, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξεπερνᾶ τὸ μέτρο, πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ ἀπὸ τὶς Ἐρινύες. Ὅσο γιὰ μένα συγκινοῦμαι παρατηρώντας πῶς ἡ συνείδηση τῆς δικαιοσύνης εἶχε τόσο πολὺ διαποτίσει τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ὥστε νὰ γίνει κανόνας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς διδασκάλους μου, τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰώνα, γράφει: ... θὰ χαθοῦμε γιατί ἀδικήσαμε .... Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀγράμματος. Εἶχε μάθει νὰ γράφει στὰ τριάντα πέντε χρόνια τῆς ἡλικίας του. Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν ἡμερῶν μας, ἡ προφορικὴ παράδοση πηγαίνει μακριὰ στὰ περασμένα ὅσο καὶ ἡ γραπτή. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ποίηση. Εἶναι γιὰ μένα σημαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σουηδία θέλησε νὰ τιμήσει καὶ τούτη τὴν ποίηση καὶ ὅλη τὴν ποίηση γενικά, ἀκόμη καὶ ὅταν ἀναβρύζει ἀνάμεσα σ᾿ ἕνα λαὸ περιορισμένο. Γιατί πιστεύω πὼς τοῦτος ὁ σύγχρονος κόσμος ὅπου ζοῦμε, ὁ τυραννισμένος ἀπὸ τὸ φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία, τὴ χρειάζεται τὴν ποίηση. Ἡ ποίηση ἔχει τὶς ρίζες της στὴν ἀνθρώπινη ἀνάσα - καὶ τί θὰ γινόμασταν ἂν ἡ πνοή μας λιγόστευε; Εἶναι μία πράξη ἐμπιστοσύνης - κι ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει ἂν τὰ δεινά μας δὲν τὰ χρωστᾶμε στὴ στέρηση ἐμπιστοσύνης. Παρατήρησαν, τὸν περασμένο χρόνο γύρω ἀπὸ τοῦτο τὸ τραπέζι, τὴν πολὺ μεγάλη διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς ἀνακαλύψεις τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης καὶ στὴ λογοτεχνία. Παρατήρησαν πὼς ἀνάμεσα σ᾿ ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ δράμα καὶ ἕνα σημερινό, ἡ διαφορὰ εἶναι λίγη. Ναί, ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου δὲ μοιάζει νὰ ἔχει ἀλλάξει βασικά. Καὶ πρέπει νὰ προσθέσω πὼς νιώθει πάντα τὴν ἀνάγκη ν᾿ ἀκούσει τούτη τὴν ἀνθρώπινη φωνὴ ποὺ ὀνομάζουμε ποίηση. Αὐτὴ ἡ φωνὴ ποὺ κινδυνεύει νὰ σβήσει κάθε στιγμὴ ἀπὸ στέρηση ἀγάπης καὶ ὁλοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγημένη, ξέρει ποὺ νἄ ῾βρει καταφύγιο, ἀπαρνημένη, ἔχει τὸ ἔνστικτο νὰ πάει νὰ ριζώσει στοὺς πιὸ ἀπροσδόκητους τόπους. Γι᾿ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν μεγάλα καὶ μικρὰ μέρη τοῦ κόσμου. Τὸ βασίλειό της εἶναι στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς. Ἔχει τὴ χάρη ν᾿ ἀποφεύγει πάντα τὴ συνήθεια, αὐτὴ τὴ βιομηχανία. Χρωστῶ τὴν εὐγνωμοσύνη μου στὴ Σουηδικὴ Ἀκαδημία ποὺ ἔνιωσε αὐτὰ τὰ πράγματα, ποὺ ἔνιωσε πὼς οἱ γλῶσσες, οἱ λεγόμενες περιορισμένης χρήσης, δὲν πρέπει νὰ καταντοῦν φράχτες ὅπου πνίγεται ὁ παλμὸς τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ποὺ ἔγινε ἕνας Ἄρειος Πάγος ἱκανὸς νὰ κρίνει μὲ ἀλήθεια ἐπίσημη τὴν ἄδικη μοίρα τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸν Σέλλεϋ, τὸν ἐμπνευστή, καθὼς μᾶς λένε, τοῦ Ἀλφρέδου Νομπέλ, αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ μπόρεσε νὰ ἐξαγοράσει τὴν ἀναπόφευκτη βία μὲ τὴ μεγαλοσύνη τῆς καρδιᾶς του. Σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο, ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ καθένας μας χρειάζεται ὅλους τοὺς ἄλλους. Πρέπει ν᾿ ἀναζητήσουμε τὸν ἄνθρωπο, ὅπου καὶ νὰ βρίσκεται. Ὅταν στὸ δρόμο τῆς Θήβας, ὁ Οἰδίπους συνάντησε τὴ Σφίγγα, κι αὐτὴ τοῦ ἔθεσε τὸ αἴνιγμά της, ἡ ἀπόκρισή του ἦταν: ὁ ἄνθρωπος. Τούτη ἡ ἁπλὴ λέξη χάλασε τὸ τέρας. Ἔχουμε πολλὰ τέρατα νὰ καταστρέψουμε. Ἂς συλλογιστοῦμε τὴν ἀπόκριση τοῦ Οἰδίποδα.

Η οδός Τριπόδων
Στο δημοτικό σχολείο της Πλάκας ρωτά η δασκάλα τα παιδιά: πού βρίσκεται η οδός Τριπόδων; Απαντά το Μαράκι: βρίσκεται στη Πλάκα και ξεκινά από την είσοδο του τεμένους του Διονύσου, παρακάμπτει την ανατολική πλευρά της Ακρόπολης και προχωρά βορειοδυτικά του ιερού βράχου προς την κατεύθυνση του Πρυτανείου της Αγοράς. Συνεχίζοντας η δασκάλα ερωτά : τι ήταν η οδός Τριπόδων κατά την αρχαιότητα; Απαντά ο Κωστάκης: η οδός Τριπόδων ήταν κατά την αρχαιότητα ό,τι είναι η Λεωφόρος της Δόξας στο Χόλυγουντ σήμερα. Και συνεχίζοντας η δασκάλα: η οδός Τριπόδων από πού πήρε το όνομά της; Όλοι σωπαίνουν και ξαφνικά πετάγεται ο Νικολάκης: η οδός πήρε το όνομά της από τον Τριπόδη ο οποίος
συνήθιζε να κάνει τον περίπατό του!

 Ρήσεις
1.
Η αγάπη, το γέλιο, το κλάμα, είναι από άνθρωπο γι άνθρωπο. Ποιον θ αγαπούσες; Με ποιον θα γελούσες; Για ποιον θα κλαιγες; Νικόλαος Τριπόδης
2. Η εμπιστοσύνη είναι ένας αξιοθαύμαστος μηχανισμός που σπάνια τον εκτιμούμε μέχρι να τον χάσουμε! Νικόλαος Τριπόδης
3. Μένει γιατί πιστεύει, φεύγει γιατί έχει απογοητευτεί, επιστρέφει γιατί έχει χαθεί, πεθαίνει γιατί έχει δεσμευτεί! Νικόλαος Τριπόδης
4. Κάμνεις αυτό που είσαι, γιατί γεννιέσαι με ένα χάρισμα και δεν το προδίδεις γιατί προδίδεις τον εαυτό σου! Νικόλαος Τριπόδης
5. Εάν χαθείς στο μονοπάτι της ζωής γύρισε πίσω από εκεί που άρχισες! Νικόλαος Τριπόδης 
6. Η αρρώστια στο σώμα εκδηλώνεται δια του πόνου, η αρρώστια στη ψυχή εκδηλώνεται δια του φόβου! Νικόλαος Τριπόδης
7. Αφού δεν ακούς τη σιωπή μου, ούτε και τα λόγια μου θα καταλάβεις! Νικόλαος Τριπόδης
8. Το ρολόι χάνει τη γοητεία όταν γνωρίσεις όλα τα γρανάζια του! Νικόλαος Τριπόδης
9. Αγγίζεις τον άλλον με άχυρα, η στεγνή φωνή σου χωρίς νόημα, άμορφο σχήμα χωρίς χρώμα, χειρονομία χωρίς κίνηση! Νικόλαος Τριπόδης
10. Να ζεις, ν' αγαπάς να μαθαίνεις και να διδάσκεις: Ο δάσκαλος! Νικόλαος Τριπόδης
11. Η μάθηση αρχίζει από τους μύθους και ο δάσκαλος αρχίζει σπάζοντας τους μύθους! Νικόλαος Τριπόδης 
12. Μην ανησυχείς για τον κόσμο που περιβάλλει τα παιδιά μας, ενίσχυσε την ηθική τους και τίποτα δε θα μπορέσει να τα βλάψει! Νικόλαος Τριπόδης
13. Το μέγιστο που μπορώ να κάνω ως δάσκαλος είναι να προκαλέσω την κριτική σκέψη! Νικόλαος Τριπόδης
14. Οδηγεί  τον άνθρωπο μακριά από τη νύχτα χωρίς φεγγάρι: Ο διδάσκαλος! Νικόλαος Τριπόδης
15. Στη εργασία σου να σαι σοβαρός και στη ζωή σου χαλαρός! Νικόλαος Τριπόδης
16. Αναρωτιέστε αν την Ελλάδα την κυβερνούν κάποιοι παντελώς ηλίθιοι και ψεύτες που μας κλέβουν ή κάποιοι ικανοί και έξυπνοι που μας δουλεύουν! Νικόλαος Τριπόδης
17. Τα δημόσια αξιώματα προϋποθέτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών! Νικόλαος Τριπόδης
18. Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, κερδίζεται και κερδίζεται με τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τα επιτεύγματα! Νικόλαος Τριπόδης
19. Η γνώση συνιστά πλέον αγαθό πρωτογενές για την ευημερία των πολιτών και  των κοινωνιών! Νικόλαος Τριπόδης
20.
Το σχολείο δεν προετοιμάζει τους μαθητές για τη ζωή, αλλά είναι το ίδιο η ζωή! Νικόλαος Τριπόδης
21.
Ο μη ελεύθερος άνθρωπος: Δεν αισθάνεται, δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν μιλά, παρακαλεί, δεν τολμά! Νικόλαος Τριπόδης
22.
Ο χρόνος δεν αναπληρώνεται. Ο πιλότος όμως είσαι εσύ! Νικόλαος Τριπόδης
23. Δεν υπάρχουν μικρές δουλειές, υπάρχουν μικροί άνθρωποι! Νικόλαος Τριπόδης

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικής Αγωγής  (European Physical Education Association)

Συνδρομές 
Η συνδρομή του 2018 ανέρχεται στα 5 ευρώ.   
Όσοι επιθυμούν  να εγγραφούν εξ αποστάσεως θα ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
1.
Κατάθεση 5 ευρώ στο λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής: Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR22 0172 0550 0050 5507 2254 349    
(Προσοχή! θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα καταθέτη στο αποδεικτικό κατάθεσης σαν αιτιολογία).
2.
Το αποδεικτικό κατάθεσης και η συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής μέλους να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tripnic@otenet.gr

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επιστημονικό και παιδαγωγικό υλικό φυσικής αγωγής για την εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών του Υπουργείου Παιδείας

Η ψυχοκινητική αγωγή μέσω παραμυθιού: Ο Πορφύριος στον κόσμο της θάλασσας από την Ερατώ Παλαιολόγου

131. Η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. προτείνει την ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων αθλητικών σχολείων

130. Η ΠΕΝΕΛΦΑ προτείνει - Επενδύστε στην εκπαίδευση - Τα Πειραματικά σχολεία

Ένα αφιέρωμα στη γυναίκα - Σε τιμώ   (Αναβάλλεται )

Εργαστήρι - Διαχείριση μαθητών με διαταραχές / Γ.Σ. της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α   (Αναβάλλεται )

Ημερίδα - Η ευεξία στη γυναίκα
Αιγίδα Δημάρχου Αθηναίων

122α. H προοδευτική υποβάθμιση και συρρίκνωση της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση

122. Η διδασκαλία της κολύμβησης από εκπαιδευτικούς και πτυχιούχους ΠΕ11 και ΠΕ11-01 ανεξαρτήτως ειδικότητας (προς ΣΕΦΑΑ)

121. Η διδασκαλία της κολύμβησης από εκπαιδευτικούς και πτυχιούχους ΠΕ11 και ΠΕ11-01 ανεξαρτήτως ειδικότητας (προς Υπουργό)

117. Η Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση από εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.

114. Ψήφισμα για τη λειτουργία του ΤΕΦΑΑ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.  

112. Η ΠΕΝΕΛΦΑ προτείνει από το 2014 την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού για την αρτιότερη διεξαγωγή της.

Συμπόσιο - Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Φυσική Αγωγή στην εκπαίδευση
Φωτογραφίες 1, 2

Συμπόσιο - Κοίτα το στόχο, πάρε το χρόνο σου, βαθειά ανάσα
Φωτογραφίες 1, 2, 3