Home Επικοινωνία Βιογραφικό Φωτογραφίες Νομοθεσία Έγγραφα Εισηγήσεις Διακηρύξεις Βιβλία-Άρθρα Άρθρα Συνέδρια-Σεμινάρια Blog

 

 

 

         
       
        Από τον Νίκο Τριπόδη
Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής
      Διδάκτορα Κοινωνιολογίας

Διδακτικές ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα για το χρέος!
Περίπατος στη παλιά Αθήνα
!

Γίνε φίλος στο 1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100005676215384  
                          2. https://www.facebook.com/nikos.tripodis

Γιῶργος Σεφέρης - Ὁμιλία κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ Νόμπελ Λογοτεχνίας στὴ Στοκχόλμη (11 Δεκεμβρίου 1963)
Τούτη τὴν ὥρα αἰσθάνομαι πὼς εἶμαι ὁ ἴδιος μία ἀντίφαση. Ἀλήθεια, ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία, ἔκρινε πὼς ἡ προσπάθειά μου σὲ μία γλώσσα περιλάλητη ἐπὶ αἰῶνες, ἀλλὰ στὴν παροῦσα μορφή της περιορισμένη, ἄξιζε αὐτὴ τὴν ὑψηλὴ διάκριση. Θέλησε νὰ τιμήσει τὴ γλώσσα μου, καὶ νὰ - ἐκφράζω τώρα τὶς εὐχαριστίες μου σὲ ξένη γλώσσα. Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ δώσετε τὴ συγνώμη ποὺ ζητῶ πρῶτα -πρῶτα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Ἀνήκω σὲ μία χώρα μικρή. Ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στὴ Μεσόγειο, ποὺ δὲν ἔχει ἄλλο ἀγαθὸ παρὰ τὸν ἀγώνα τοῦ λαοῦ, τὴ θάλασσα, καὶ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Εἶναι μικρὸς ὁ τόπος μας, ἀλλὰ ἡ παράδοσή του εἶναι τεράστια καὶ τὸ πράγμα ποὺ τὴ χαρακτηρίζει εἶναι ὅτι μας παραδόθηκε χωρὶς διακοπή. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν ἔπαψε ποτέ της νὰ μιλιέται. Δέχτηκε τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ δέχεται καθετὶ ζωντανό, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Ἄλλο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς παράδοσης εἶναι ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν ἀνθρωπιά, κανόνας της εἶναι ἡ δικαιοσύνη. Στὴν ἀρχαία τραγωδία, τὴν ὀργανωμένη μὲ τόση ἀκρίβεια, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξεπερνᾶ τὸ μέτρο, πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ ἀπὸ τὶς Ἐρινύες. Ὅσο γιὰ μένα συγκινοῦμαι παρατηρώντας πῶς ἡ συνείδηση τῆς δικαιοσύνης εἶχε τόσο πολὺ διαποτίσει τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ὥστε νὰ γίνει κανόνας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς διδασκάλους μου, τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰώνα, γράφει: ... θὰ χαθοῦμε γιατί ἀδικήσαμε .... Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀγράμματος. Εἶχε μάθει νὰ γράφει στὰ τριάντα πέντε χρόνια τῆς ἡλικίας του. Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν ἡμερῶν μας, ἡ προφορικὴ παράδοση πηγαίνει μακριὰ στὰ περασμένα ὅσο καὶ ἡ γραπτή. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ποίηση. Εἶναι γιὰ μένα σημαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σουηδία θέλησε νὰ τιμήσει καὶ τούτη τὴν ποίηση καὶ ὅλη τὴν ποίηση γενικά, ἀκόμη καὶ ὅταν ἀναβρύζει ἀνάμεσα σ᾿ ἕνα λαὸ περιορισμένο. Γιατί πιστεύω πὼς τοῦτος ὁ σύγχρονος κόσμος ὅπου ζοῦμε, ὁ τυραννισμένος ἀπὸ τὸ φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία, τὴ χρειάζεται τὴν ποίηση. Ἡ ποίηση ἔχει τὶς ρίζες της στὴν ἀνθρώπινη ἀνάσα - καὶ τί θὰ γινόμασταν ἂν ἡ πνοή μας λιγόστευε; Εἶναι μία πράξη ἐμπιστοσύνης - κι ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει ἂν τὰ δεινά μας δὲν τὰ χρωστᾶμε στὴ στέρηση ἐμπιστοσύνης. Παρατήρησαν, τὸν περασμένο χρόνο γύρω ἀπὸ τοῦτο τὸ τραπέζι, τὴν πολὺ μεγάλη διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς ἀνακαλύψεις τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης καὶ στὴ λογοτεχνία. Παρατήρησαν πὼς ἀνάμεσα σ᾿ ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ δράμα καὶ ἕνα σημερινό, ἡ διαφορὰ εἶναι λίγη. Ναί, ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου δὲ μοιάζει νὰ ἔχει ἀλλάξει βασικά. Καὶ πρέπει νὰ προσθέσω πὼς νιώθει πάντα τὴν ἀνάγκη ν᾿ ἀκούσει τούτη τὴν ἀνθρώπινη φωνὴ ποὺ ὀνομάζουμε ποίηση. Αὐτὴ ἡ φωνὴ ποὺ κινδυνεύει νὰ σβήσει κάθε στιγμὴ ἀπὸ στέρηση ἀγάπης καὶ ὁλοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγημένη, ξέρει ποὺ νἄ ῾βρει καταφύγιο, ἀπαρνημένη, ἔχει τὸ ἔνστικτο νὰ πάει νὰ ριζώσει στοὺς πιὸ ἀπροσδόκητους τόπους. Γι᾿ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν μεγάλα καὶ μικρὰ μέρη τοῦ κόσμου. Τὸ βασίλειό της εἶναι στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς. Ἔχει τὴ χάρη ν᾿ ἀποφεύγει πάντα τὴ συνήθεια, αὐτὴ τὴ βιομηχανία. Χρωστῶ τὴν εὐγνωμοσύνη μου στὴ Σουηδικὴ Ἀκαδημία ποὺ ἔνιωσε αὐτὰ τὰ πράγματα, ποὺ ἔνιωσε πὼς οἱ γλῶσσες, οἱ λεγόμενες περιορισμένης χρήσης, δὲν πρέπει νὰ καταντοῦν φράχτες ὅπου πνίγεται ὁ παλμὸς τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ποὺ ἔγινε ἕνας Ἄρειος Πάγος ἱκανὸς νὰ κρίνει μὲ ἀλήθεια ἐπίσημη τὴν ἄδικη μοίρα τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸν Σέλλεϋ, τὸν ἐμπνευστή, καθὼς μᾶς λένε, τοῦ Ἀλφρέδου Νομπέλ, αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ μπόρεσε νὰ ἐξαγοράσει τὴν ἀναπόφευκτη βία μὲ τὴ μεγαλοσύνη τῆς καρδιᾶς του. Σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο, ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ καθένας μας χρειάζεται ὅλους τοὺς ἄλλους. Πρέπει ν᾿ ἀναζητήσουμε τὸν ἄνθρωπο, ὅπου καὶ νὰ βρίσκεται. Ὅταν στὸ δρόμο τῆς Θήβας, ὁ Οἰδίπους συνάντησε τὴ Σφίγγα, κι αὐτὴ τοῦ ἔθεσε τὸ αἴνιγμά της, ἡ ἀπόκρισή του ἦταν: ὁ ἄνθρωπος. Τούτη ἡ ἁπλὴ λέξη χάλασε τὸ τέρας. Ἔχουμε πολλὰ τέρατα νὰ καταστρέψουμε. Ἂς συλλογιστοῦμε τὴν ἀπόκριση τοῦ Οἰδίποδα.

Μια διδακτική ιστορία για τη ζωή
Ένας Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής, την ώρα ενός σεμιναρίου τοποθέτησε στο γραφείο ένα γυάλινο βάζο και άρχισε  να το γεμίζει με μπάλες του γκολφ, ακολούθησαν τα βότσαλα, η άμμος και τέλος άδειασε και μια μπύρα. Σε κάθε γέμισμα ρωτούσε τους εκπαιδευτικούς: είναι γεμάτο το βάζο; Και εκείνοι απαντούσαν: ναι είναι γεμάτο. Στη συνέχεια ο Σύμβουλος τους είπε: θεωρήστε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι μπάλες του γκολφ είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας, η οικογένεια, η υγεία και οι φίλοι σας. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα είναι γεμάτη. Τα βότσαλα είναι δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή σας, η εκπαίδευση, η εργασία και το σπίτι σας. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο δεν θα υπάρχει χώρος για τις μπάλες του γκολφ. Η άμμος είναι τα πολύ μικρά πράγματα  της ζωής. Αν βάλετε στο βάζο πρώτα την άμμο δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις μπάλες του γκολφ, ούτε για τα βότσαλα. Αγαπητοί Συνάδελφοι ξεχωρίστε τις προτεραιότητές σας. Οι εκπαιδευτικοί είχαν μείνει άφωνοι. Ένας όμως τον ρώτησε: καλά  η μπύρα  όμως τι αντιπροσωπεύει; Και ο Σύμβουλος γελώντας του απαντά: χαίρομαι που ρωτάς, έχει μεγάλη σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας, αλλά πάντα θα υπάρχει χώρος και για μια μπύρα με έναν καλό φίλο.

Ο αρχηγός του σώματος
Κάποια μέρα τα μέρη του σώματος ξεσηκώθηκαν και ήθελαν να είναι ο αρχηγός του σώματος. Πρώτος ο εγκέφαλος ανακοινώσε: Εγώ πρέπει να γίνω αρχηγός γιατί ελέγχω όλες τις λειτουργίες του σώματος. Στη συνέχεια η καρδιά είπε: Εγώ πρέπει να γίνω αρχηγός γιατί χωρίς εμένα δεν μπορεί να ζήσει το σώμα και τα πόδια Εμείς πρέπει να γίνουμε αρχηγοί γιατί μεταφέρουμε το σώμα εκεί που θέλει να πάει. Σχεδόν όλα τα μέρη του σώματος  πήραν το λόγο και ζήτησαν να γίνουν αρχηγοί. Κάποια στιγμή πήρε το λόγο και η asshole και ζήτησε να γίνει αρχηγός του σώματος. Όλοι γέλασαν με το θράσος της. Εκείνη θύμωσε και άρχισε απεργία λειτουργίας. Μέσα σε λίγο χρόνο ο εγκέφαλος άρχισε να πανικοβάλλεται, η καρδιά να χάνει το ρυθμό της, τα πόδια να τρέμουν και γενικά να παραλύει το σώμα ολόκληρο. Σχεδόν ομόφωνα η asshole ανακηρύχτηκε αρχηγός του σώματος. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει κανείς μυαλό για να γίνει αρχηγός. Κάθε asshole μπορεί να γίνει αρχηγός.

Ο βοσκός και ο πολιτικός
Ένας βοσκός βόσκει τα πρόβατά του σε μια απόμερη τοποθεσία και βλέπει να τον πλησιάζει ένα Audi.  Ο οδηγός κατεβαίνει από το Audi ντυμένος με παπούτσια Testoni, κοστούμι
Kiton, πουκάμισο Zegna, γυαλιά ηλίου Bulgari και του λέει: Αν σου πω πόσα πρόβατα έχεις στο κοπάδι σου, θα μου δώσεις ένα; Ο βοσκός τον κοιτάει παραξενεμένος και του απαντά ήρεμα: Εντάξει παιδί μου;  Αμέσως ο οδηγός ανοίγει το  laptop του και επιλέγει ένα σύστημα δορυφορικού προσδιορισμού τοποθεσίας GPS το οποίο υπολογίζει την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκονται. Λαμβάνει μια φωτογραφία την όποια  στέλνει σε ένα επιστημονικό εργαστήριο και μετά από μερικά λεπτά παίρνει ένα e-mail  5 σελίδων. Αφού τις διαβάζει λέει στο βοσκό:  Έχεις ακριβώς 3456 πρόβατα. Μπράβο σου, τώρα μπορείς να πάρεις όποιο πρόβατο θέλεις, λέει ο βοσκός. Καθώς κοιτάζει τον οδηγό να μεταφέρει στο πορτ-μπαγκάζ το ζώο του λέει: Να σου πω, αν βρω ακριβώς τι δουλειά κάνεις θα μου επιστρέψεις το πρόβατο; Ο οδηγός το σκέφτεται για μια στιγμή και μετά λέει γελώντας στο βοσκό: ΟΚ, γιατί όχι; Είσαι πολιτικός, λέει ο βοσκός. Απίστευτο, λέει αποσβολωμένος ο πολιτικός, έτσι είναι, μα πως το μάντεψες; Δεν είναι και τόσο δύσκολο, λέει ο βοσκός.  Ήρθες χωρίς να στο ζητήσει κανείς, θέλεις να πληρωθείς για μια απάντηση την οποία ξέρω, σε μια ερώτηση που δεν σε ρώτησε κανείς και όλα αυτά ενώ δεν έχεις ιδέα για τη δουλειά μου. Και τώρα σε παρακαλώ δώσε πίσω το σκύλο μου.

Ο πολίτης και ο υπουργός
Ένας άντρας μέσα σε ένα αερόστατο συνειδητοποιεί ότι έχει χαθεί. Μειώνει ύψος και βλέπει έναν άλλο άντρα από κάτω. Κατεβαίνει κι άλλο και φωνάζει: Συγγνώμη, μπορείτε να με βοηθήσετε; Υποσχέθηκα σε ένα φίλο ότι θα τον συναντούσα εδώ και μια ώρα, αλλά έχω χαθεί. Ο άντρας από κάτω του απαντάει: Είσαι σε ένα αερόστατο ζεστού αέρα σε ύψος περίπου δεκαπέντε μέτρων. Βρίσκεσαι στην πλατεία Κολοκοτρώνη δίπλα από το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων. Μήπως είσαι πολίτης της Αθήνας; ρωτάει ο αιωρούμενος. Ναι είμαι, πώς το κατάλαβες; λέει εκείνος στο έδαφος. Κοίτα, δεν έχω ιδέα τι να κάνω με την πληροφορία που μου έδωσες και το γεγονός παραμένει ότι είμαι ακόμα χαμένος. Ειλικρινά, δε με βοήθησες και πολύ ως τώρα. Ο από κάτω λέει: Kι εσύ πρέπει να είσαι Υπουργός. Πράγματι! Εσύ πώς το κατάλαβες; Κοίτα, δεν ξέρεις πού είσαι, ούτε πού πας. Έχεις ανέλθει στο ύψος σου χάρις σε μια μεγάλη φούσκα. Έδωσες μια υπόσχεση πού δεν γνωρίζεις πώς να την κρατήσεις, και περιμένεις από τους από κάτω σου να λύσουν τα προβλήματά σου. Το θέμα είναι ότι βρίσκεσαι ακριβώς στην ίδια κατάσταση που βρισκόσουν πριν με ρωτήσεις αλλά, κατά κάποιο τρόπο τώρα μοιάζει να είναι δικό μου σφάλμα.

Οι σοφοί παρά τώ υπουργώ
Μία ομάδα σοφών κάθισαν να παρατηρήσουν τα πηδήματα ενός βατράχου. Ένας λοιπόν σοφός λέει στο βάτραχο  "πήδα βάτραχε" και πηδάει ο βάτραχος. Του κόβει το ένα πόδι και του ξαναλέει "πήδα βάτραχε " και πηδάει ο βάτραχος. Του κόβει το δεύτερο πόδι και του ξαναλέει "πήδα βάτραχε " και πηδάει ο βάτραχος. Του κόβει το τρίτο πόδι και  του ξαναλέει "πήδα βάτραχε " και πηδάει ο βάτραχος. Του κόβει το τέταρτο πόδι και του ξαναλέει "πήδα βάτραχε ", τίποτε  ο βάτραχος, "πήδα βάτραχε" φωνάζει ο σοφός, τίποτα ο βάτραχος. Οπότε οι σοφοί έβγαλαν το συμπέρασμα ότι: Εάν κόψουμε και τα τέσσερα πόδια του βατράχου, ο βάτραχος κουφαίνεται.

"Η μάθηση αρχίζει από τους μύθους και ο δάσκαλος αρχίζει σπάζοντας τους μύθους".
Νικόλαος Τριπόδης 

"Μην ανησυχείς για τον κόσμο που περιβάλλει τα παιδιά μας.
Ενίσχυσε την ηθική τους και τίποτα δε θα μπορέσει να τα βλάψει".
Νικόλαος Τριπόδης

"Το μέγιστο που μπορώ να κάνω ως δάσκαλος είναι να προκαλέσω την κριτική σκέψη".
Νικόλαος Τριπόδης 

"Αυτά που παίρνουμε από τα παιδιά μας είναι περισσότερα από αυτά που δίνουμε".
Νικόλαος Τριπόδης

"Στη εργασία σου νάσαι σοβαρός και στη ζωή σου χαλαρός"!
Νικόλαος Τριπόδης

"Μην περπατάς μπροστά μου μπορεί να μην ακολουθήσω,
μην περπατάς πίσω μου μπορεί να μην σε οδηγήσω,
απλά περπάτα δίπλα μου και
γίνε φίλος μου".
Αλμπέρ Καμύ

"Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, κερδίζεται και κερδίζεται με τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τα επιτεύγματα".
Νικόλαος Τριπόδης

 

Η οδός Τριπόδων
Στο δημοτικό σχολείο της Πλάκας ρωτά η δασκάλα τα παιδιά: πού βρίσκεται η οδός Τριπόδων; Απαντά το Μαράκι: βρίσκεται στη Πλάκα και ξεκινά από την είσοδο του τεμένους του Διονύσου, παρακάμπτει την ανατολική πλευρά της Ακρόπολης και προχωρά βορειοδυτικά του ιερού βράχου προς την κατεύθυνση του Πρυτανείου της Αγοράς. Συνεχίζοντας η δασκάλα ερωτά : τι ήταν η οδός Τριπόδων κατά την αρχαιότητα; Απαντά ο Κωστάκης: η οδός Τριπόδων ήταν κατά την αρχαιότητα ό,τι είναι η Λεωφόρος της Δόξας στο Χόλυγουντ σήμερα. Και συνεχίζοντας η δασκάλα: η οδός Τριπόδων από πού πήρε το όνομά της; Όλοι σωπαίνουν και ξαφνικά πετάγεται ο Νικολάκης: η οδός πήρε το όνομά της από τον Τριπόδη ο οποίος
συνήθιζε να κάνει τον περίπατό του!

Ένας σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής
Ένας σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής, σε μια δειγματική διδασκαλία κλασικού αθλητισμού, θέλοντας να διαπιστώσει την αντίληψη των μαθητών, τους ρωτά: αν η διαμόρφωσή του στίβου περιλαμβάνει δύο ευθύγραμμα τμήματα και δύο καμπύλα, τότε πόσο χρονών είμαι; Όλοι σωπαίνουν και ξαφνικά πετάγεται ο Γιωργάκης: εξήντα δάσκαλε! Μπα, πράγματι έτσι είναι, μα πώς το κατάλαβες; απαντά ο δάσκαλος. Απλούστατα, ο αδερφός μου είναι τριάντα και είναι μισότρελος!

 

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων Β' Αθήνας

Πρόσφατες ανακοινώσεις σχολικού έτους 2015-2016

 

3. Αίτημα αποστολής έγγραφου με τη βαθμολογία της υπηρεσιακής αξιολόγησης από την Π.Δ.Ε. Αττικής
    α. Νέο! Δεύτερο αίτημα αποστολής εγγράφου με τη βαθμολογία της υπηρεσιακής αξιολόγησης  αφού
δεν έχω λάβει καμιά έγγραφη απάντηση από την Π.Δ.Ε. Αττικής

2. Πρόληψη και πρώτες βοήθειες αθλητικών κακώσεων, 2016, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
    Πρόσκληση 

1. Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, 2016
    Πρόσκληση 1. 2.  
    Σκοπός του προγράμματος 

  

 

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
http://www.penelfa.gr/

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικής Αγωγής
(
European Physical Education Association)

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις 2015-2016
 

10. Νέο! Πρακτικό Αρχαιρεσιών της 10ης  Μαΐου 2016  

9. Νέο! Πρακτικό της 20ης Απριλίου 2016 Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

8. Ύσπληξ Τεύχος 2ο

7. Ψηφοδέλτιο ΠΕΝΕΛΦΑ 2016

6. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της ΠΕΝΕΛΦΑ, 2016

5. Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και Εκλογές στην ΠΕΝΕΛΦΑ

4. Προτάσεις προς τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής
Δελτίο Τύπου

3. Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής  

2. Προτάσεις προς τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.
Δελτίο Τύπου

1. Η  Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ημερίδα
Ψήφισμα
από τους συνέδρους της Εκπαιδευτικής Ημερίδας
Φωτογραφίες  1. 2.

 

Προσοχή

Κόστος εγγραφής μέλους
Το ΔΣ της ΠΕΝΕΛΦΑ στην τακτική του συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2013, αποφάσισε ομόφωνα την ετήσια συνδρομή των μελών της στα 5 ευρώ και χωρίς κόστος εγγραφής για τα καινούργια μέλη. Η εγγραφή και η επιπλέον ετήσια συνδρομή των παλαιών μελών της θα μεταφερθεί στα επόμενα έτη.
Εγγραφή εξ αποστάσεως εγγραφής

Όσοι επιθυμούν  να εγγραφούν εξ αποστάσεως θα ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
Κατάθεση 5 ευρώ στο λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής: Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR22 0172 0550 0050 5507 2254 349    
(Προσοχή! θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα καταθέτη στο αποδεικτικό κατάθεσης σαν αιτιολογία).

Συμπληρωμένη η αίτηση εγγραφής μέλους να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση penelfamember@gmail.com
Παραρτήματα της ΠΕΝΕΛΦΑ
Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΕΝΕΛΦΑ (άρθρο 1, παράγραφος 1.2.), η Ένωση ... δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να ιδρύει περιφερειακά γραφεία-παραρτήματα σε περιοχές αντίστοιχες των περιφερειών εκπαίδευσης όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Παραρτήματα της ΠΕΝΕΛΦΑ στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκτός Αττικής
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, (Διευθύνσεις: Λέσβου, Σάμου, Χίου)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, (Διευθύνσεις: Δωδεκανήσου, Κυκλάδων)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, (Διευθύνσεις: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, (Διευθύνσεις: Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, (Διευθύνσεις:  Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, (Διευθύνσεις: Ζακύνθου, Κερκύρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, (Διευθύνσεις: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου Χανίων)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (Διευθύνσεις: Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, (Διευθύνσεις: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, (Διευθύνσεις: Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
, (Διευθύνσεις: Αργολίδας Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας)
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος, (Διευθύνσεις: Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας)
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Περιφέρειας είναι ισάριθμα των Διευθύνσεων της Περιφέρειας. Ένα (1) ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης μετά από εισήγηση μέλους του Δ.Σ. και τα άλλα εκλέγονται από τα μέλη της Ένωσης των άλλων Διευθύνσεων στη συγκεκριμένη Περιφέρεια (ένα (1) ανά Διεύθυνση). Η θητεία τους είναι αντίστοιχη με την θητεία του Δ.Σ. της Ένωσης.
Το έργο της Διοικούσας Επιτροπής
Η διοικούσα επιτροπή είναι ο εκπρόσωπος-πρεσβευτής των σκοπών της Ένωσης σε περιφερειακό επίπεδο.
Το έργο της Διοικούσας Επιτροπής είναι:
- Η διεπιστημονική συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της περιφέρειας σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα της Ένωσης καθώς και η παροχή επιστημονικής βοήθειας σε νέους ερευνητές της περιφέρειας.
- Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς της περιφέρειας για την ανάδειξη και αντιμετώπιση θεμάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού στην εκπαίδευση.
- Η διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων καθώς και παρακολούθηση αναλόγων εκδηλώσεων στην περιφέρεια.
- Η διαμόρφωση και αξιοποίηση κατάλληλων υποδομών και χώρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης στην περιφέρεια.
Πόροι της Διοικούσας Επιτροπής
Τα έσοδα της κάθε περιφέρειας θα αποδίδονται στην Ένωση και θα επιστρέφονται στην περιφέρεια για την προώθηση των σκοπών της, με ποσοστιαία αναλογία, η οποία θα καθορίζεται από κοινού με την Ένωση και μετά από έγκριση του ΔΣ της.